มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งที่คำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยของนิสิตและ บุคลากร  โดยการบริหารจัดการให้พื้นที่กว่า 1,300 ไร่ แห่งนี้มุ่งหน้าสู่ความเป็น “Green University” หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถาบันแห่งนี้ให้อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในฐานะผู้วางนโยบายที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เปิดเผยว่า  “เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว  ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดนโยบาย  วางเป้าหมายการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาโดยมีหลักการ 5 ประการ คือ

  • การอนุรักษ์พลังงาน
  • การรักษาความปลอดภัย
  • การดำเนินการเกี่ยวกับการจราจรมหาวิทยาลัย
  • การจัดการของเสีย
  • การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               แผนทั้งหมดนี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกหญ้า  ปลูกต้นไม้  ระบบพาหนะเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ก็ได้นำรถรางประหยัดพลังงานมาบริการบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อ่านต่อ ......     
    มมส มุ่งมหาวิทยาลัยสีเขียว
     มมส มุ่งมหาวิทยาลัยสีเขียว
     ปรับภูมิทัศน์ ม.มหาสารคาม ตั้งเป้าเป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยสีเขียว
     มมส.สุดเจ๋งคว้มมหา'ลัยสีเขียว ขึ้นแท่นชิวอันดับ 126 ของโลก
สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 ออนไลน์
1
ครั้ง
สถิติวันนี้
1
ครั้ง
สถิติเดือนนี้
27
ครั้ง
สถิติปีนี้
419
ครั้ง
สถิติทั้งหมด
19748
ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ 30-08-2012
 
โครงการนำร่องเพื่อการลดสภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการ “การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการวิจัยเรื่อง : การบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดคาร์บอนและการตรวจสอบด้วยการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตาม รายงาน และการตรวจสอบ (MRV) สำหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเก็บกักคาร์บอน ภาคป่าไม้และการอนุรักษ์ (REDD +)
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานด้านข้างสนามกีฬา(ทุ่งทานตะวัน)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการ Big  Cleanings  day ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานสะเดาและบริเวณตามแนวถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการกองอาคารสถานที่รวมใจพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งที่  2
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการขยายพันธุ์พืช
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนเขตพื้นที่ในเมือง
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานส่งเสริมกิจกรรม (ข้างสถานีตำรวจย่อยเขวาใหญ่เก่า)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ถมดินบ้านพักบุคลากรเขตพื้นที่ในเมือง)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนเขตพื้นที่ขามเรียง
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(อาคารราชนครินทร์)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงอาหารกลาง+ศูนย์หนังสือ+Seven)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปี 2555
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการโครงการ Big  Cleanings  day ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงเพื่อสุนทรียภาพบริเวณรอบวงแคนและด้านหลังพิพิธภัณฑ์
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการก่อสร้างสะพานก่อสร้างเชื่อมสวนสาธารณเขตพื้นที่ม.เก่า
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียนรู้ด้วยตนและปฏิบัติการเครือข่าย(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการกองอาคารสถานที่รวมใจพัฒนาครั้ง 3
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(บริเวณตลาดน้อย ด้านหลังอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และลานจอดรถระหว่างอาคารคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการพัฒนากิจกรรมละบริการนิสิต(บริเวณรอบอาคารพัฒนานิสิต)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการพัฒนากิจกรรมละบริการนิสิต(บริเวณรอบหอพักนิสิต)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ม่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (บริเวณตามแนวถนนจากตลาดน้อยถึงด้านข้างอาคารพัฒนานิสิต และบริเวณโรงงานคัดแยกขยะถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย)
ที่มา : กองอาคารสถานที่
โครงการกองอาคารสถานที่ที่รวมใจพัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเขตพื้นที่ขามเรียง
ที่มา : กองอาคารสถานที่
   
งานคลังข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246