เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เ...  
   มมส จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังง...  
   มมส จัดสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพก...  
   พิธีไหว้ครู –ครอบครู คณะศิลปกร...  
   มมส พิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตหล...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ...  
   มมส ศึกษาดูงานการกวนข้าวทิพย์  
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระ...  
   มมส จัดโครงการการจัดการความรู้ ผลกา...  
   มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จั...  
   มมส อบรมการพูด เพื่อการแนะแนวการศึก...  
   2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรา...  
   กองบริการการศึกษา มมส ลงนามบันทึกข้...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]