เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ จากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2022

Times Higher Education Asia University Rankings ประกาศผลล่าสุดประจำปี 2022 ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถรักษามาตรฐานโดยได้รับการจัดอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ ได้อย่างน่าภูมิใจ
โดยประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ญี่ปุ่น จำนวน 118 มหาวิทยาลัย 2. สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 97 มหาวิทยาลัย และ 3. สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 71 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับ 1 ในเอเชียคือ Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ถึงแม้ว่า Times Higher Education Asia University Rankings จะใช้ตัวชี้วัดในการจัดอันดับจำนวน 13 ตัวชี้วัดใน 5 เกณฑ์หลักเช่นเดียวกันกับ World University Rankings แต่จะเทน้ำหนักไปที่การถ่ายโอนความรู้ รายได้การวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย เป็นหลัก
 
สำหรับเกณฑ์หลักทั้ง 5 เกณฑ์ที่มีการนำมาพิจารณาการจัดอันดับ ได้แก่ 1. Teaching 2. Research
3. Citations 4. Industry Income และ 5.International Outlook นั้น ด้านที่ มมส ทำคะแนนได้ดีที่สุดคือ industry Income ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปช่วยภาคอุตสาหกรรมการประดิษฐ์และการเป็นที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับโลกร่วมสมัย รองลงมาได้แก่ International Outlook แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติที่ได้รับการยอมรับทั้งจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการและนักศึกษาในต่างประเทศ และถัดมาคือ Teaching ซึ่งมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนนี้จะสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิตที่กำลังศึกษาต่อว่าความรู้ที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าที่ใดเลย

การรักษาและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานชาตินั้น ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยวัดได้จากการขอจัดทำความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม การวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงความประสงค์ในการจัดส่งนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อตามคณะต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถหยุดพัฒนาได้ ซึ่งการได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2022 นี้ สามารถช่วยยืนยันความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
ในปี 2569 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นอย่างดี

ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3t6tfpe
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 800 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ได้รับการจัดอันดับ THE Wor...  
   มมส มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ปร...  
   มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรีย...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส มอบของอุปโภ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึก...  
   คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานอธิก...  
   มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเ...  
   มมส จัดอบรมทักษะการให้คำปรึกษา (ขั้...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอก...  
   มมส เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเ...  
   มมส ประชุมเตรียมจัดงาน MSU Open Hou...  
   ครบรอบ 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มมส ชูสว...  
   มมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรน...  
   นิสิตโครงการจิตวิทยาอาสา ทาสีตีเส้น...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]