เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ร่วมกับ Erasmus+ จัด Workshop หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Erasmus+ ภายใต้โครงการ FRIENDS จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ Workshop FRIENDS Community Development Plans : หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และ นายกฤติน พันธุเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว นำนักเรียน และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมณ โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม FRIENDS Community Development Plans : หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของชุมชนและความเป็นสากล อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักและเข้าถึงความหมายของฮูปแต้มซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังในแบบพื้นบ้านอีสานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อนำความรู้จากกิจกรรมที่ได้ทำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เช่น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่วยหรือการสร้างอาชีพทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ในอนาคต เกิดเป็นความยั่งยืนตอบสนองได้หลายเป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in all its forms everywhere)
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)
เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls)
เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)
เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among countries)
เป้าหมายที่  11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) โดยเสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
เป้าหมายที่ 17:  ความเป็นหุ้นส่วน (Partnerships for the Goals) โดยการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ Workshop ได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำจัดกิจกรรมสนุกๆ และเป็นประโยชน์แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว โรงเรียนบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม และนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว :  ศิเรมอร ประทุมทิพย์ และ อำนาจ แสนทวีสุข (นิสิตฝึกประสบการณ์)
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 169 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]