เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าวผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการในรูปแบบ Online ผ่าน Cisco Webex

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และตามเกณฑ์การจัดอันดับ THE Impact Rankings และเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นในมิติการขับเคลื่อน SDGs ในระยะถัดไปในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำเทคนิค รวมถึงการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแต่ละเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มีที่มาจาก ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติเสนอวาระการพัฒนา 2030 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศลงนามรับรองวาระดังกล่าวในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 และประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาดังกล่าว ซึ่ง SDGs สามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่
1. People หรือ การพัฒนาคน  ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม
2. Planet หรือ สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ  ภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป
3. Prosperity หรือ เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ
4. Peace หรือ สันติภาพและความยุติธรรม ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ
5. Partnership ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์
ที่มา : งานกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 240 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ร่วมกับ วช. มอบวุฒิบัตรแก่...  
   มมส จัดโครงการการแลกเปลี่ยนและ...  
   จิตอาสา 904 มมส ร่วมเสริมสร้าง...  
   มมส ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ กับ...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส “ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษี...  
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จัดอบรมหลักส...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่คณบดีคณะ...  
   ชมรมภาษาศิลป์ มมส ประกวดอ่านทำนองเส...  
   มมส จัดอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสา...  
   มมส ศึกษาวัฒนธรรมการจัดการเรียนการส...  
   มมส จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2565  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]