เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ครอง อันดับ 6 ร่วมระดับประเทศ จากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2021
 
Times Higher Education Asia University Rankings 2021 จัดอันดับโดยใช้ตัวชี้วัดที่เน้นการให้น้ำหนักไปยังการถ่ายโอนความรู้ รายได้การวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย โดยในปีนี้ มมส สามารถไต่อันดับระดับประเทศจากเดิมที่ 7 ร่วม ขึ้นมาเป็นที่ 6 ร่วม 
สำหรับ 5 เกณฑ์หลักที่นำมาพิจารณาการจัดอันดับ ได้แก่ 1. Teaching 2. Research 3. Citations 4. Industry Income และ 5.International Outlook นั้น ด้านที่ มมส ทำคะแนนได้ดีที่สุดคือ industry Income ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปช่วยภาคอุตสาหกรรมการประดิษฐ์และการเป็นที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับโลกร่วมสมัย

แม้อันดับเอเชียจะยังไม่ขยับไปสู่ระดับที่สูงขึ้น แต่ก็ถือว่าสามารถรักษามาตรฐานในอันดับที่ 401+ ได้ และจากการตั้งเป้าหมายเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ในปี 2569 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในหลายๆ ด้านที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับของสถาบันชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะด้านการวิจัยและ Citations เช่น การสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเหล่านั้นมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่บุคลากร นิสิต ผู้ปกครอง รวมถึง partner ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3z4dpN9

ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 252 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]