เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ติดอันดับ University Impact Rankings 2021 โดย Times Higher Education 3 ปี ต่อเนื่อง

สำหรับการประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education University Impact Rankings 2021 มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถติดอันดับได้เป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง (2019-2021) โดยได้อันดับที่ 8 ร่วม ในระดับประเทศ และอันดับที่ 801-1000 ร่วมในระดับโลก และถือเป็นปีแรกที่สามารถขอรับการจัดอันดับได้ครบทั้ง 17 เป้าหมาย จากเดิม 9 เป้าหมาย  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกคณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ (No Poverty) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก
2. เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก
3. เป้าหมายที่ 3: รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health) อันดับที่ 601 – 800 ของโลก
4. เป้าหมายที่ 4: รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality Education) อันดับที่ 601 – 800 ของโลก
5. เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง (Gender Equality) อันดับที่ 401 – 600 ของโลก
6. เป้าหมายที่ 6: รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation) อันดับที่ 401+ ของโลก
7. เป้าหมายที่ 7: รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย (Affordable and Clean Energy) อันดับที่ 401+ ของโลก
8. เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth) อันดับที่ 401 – 600 ของโลก
9. เป้าหมายที่ 9: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) อันดับที่ 401 – 600 ของโลก
10. เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Reduced Inequalities) อันดับที่ 601+ ของโลก     
11. เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) อันดับที่ 601+ ของโลก
12. เป้าหมายที่ 12: รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก
13. เป้าหมายที่ 13: ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action) อันดับที่ 401+ ของโลก
14. เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Life Below Water) อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
15. เป้าหมายที่ 15:  ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน (Life On Land) อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
16. เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace and Justice Strong Institutes) อันดับที่ 401 – 600 ของโลก       
17. เป้าหมายที่ 17: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) อันดับที่ 801 – 1000 ของโลก

สำหรับผลประจำปี 2564 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวน 1,115 แห่ง จากเดิม 776 แห่ง จากทั้งสิ้น 94 ประทศ จากเดิม 85 ประเทศ ทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับทั้งสิ้น 25 แห่ง จากเดิม 19 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. Asian Institute of Technology 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยมหิดล 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใหม่) 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใหม่) 11. มหาวิทยาลัยพะเยา 12. มหาวิทยาลัยสยาม (ใหม่) 13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ใหม่) 20. มหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่ (ใหม่21. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ใหม่) 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ใหม่)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2QNCcTZ

ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 499 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]