เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 2021 

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2021 หรือ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดย มมส ติดอันดับที่ 501+ และอยู่ในอันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
สำหรับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 นั้น จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำการสอนในระดับปริญญาตรี และต้องมีจำนวนบทความวิจัยในฐาน Scopus ระหว่างปี 2015 – 2019 ไม่น้อยกว่า 1,000 บทความ (อย่างน้อย 150 บทความ/ปี) หากมหาวิทยาลัยใดไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว แต่มีบทความวิจัยใน 11 สาขาวิชามากกว่า 80% ก็จะได้รับการยกเว้นให้ได้รับการจัดอันดับนี้เช่นกัน

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยในจีนแผ่นดินใหญ่สามารถครองตำแหน่งสูงสุดทั้งห้าในการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัย Tsinghua University เป็นผู้นำในการจัดอันดับเป็นปีที่สามแล้ว นอกจากนี้ จีนแผ่นดินใหญ่ยังเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับมากที่สุดถึง 91 แห่ง

Times Higher Education Emerging Economies University Rankings ได้ทำการจัดอันดับจาก 606 สถาบันอุดมศึกษา (เพิ่มขึ้น 53 สถาบัน) จาก 48 ประเทศทั่วโลก (เพิ่มขึ้น 1 ประเทศ) ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นี้แบ่งโดย London Stock Exchange’s FTSE Group ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
   Advanced emerging: ประกอบด้วย ประเทศ Brazil, Czech Republic, Greece, Hungary, Malaysia, Mexico, South Africa, Taiwan, Thailand, และ Turkey
   Secondary emerging: ประกอบด้วย ประเทศ Chile, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Philippines, Qatar, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, และ United Arab Emirates
Frontier: ประกอบด้วย ประเทศ Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Estonia, Ghana, Iceland, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Mauritius, Morocco, Nigeria, Oman, Palestine, Peru, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Tanzania, Tunisia, และ Vietnam
   สำหรับเกณฑ์ในการจัดอันดับ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 นั้นประกอบไปด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ Teaching (the learning environment); Research (volume, income and reputation); Citations (research influence); International outlook (staff, students and research); and Industry income (knowledge transfer) แต่จะให้ค่าคะแนนแตกต่างจาก THE WUR ในบางด้าน เช่น ด้าน Citations ที่ให้ค่าน้ำหนัก 20% ในขณะที่ THE WUR ให้ค่าน้ำหนักถึง 30% ตามรายละเอียดในภาพประกอบด้านล่างนี้ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ที่มา : https://bit.ly/3t570Oa  , https://bit.ly/3rA6ozt
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 264 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]