เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิต ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพึงระวังสำหรับนิสิต ประจําปีงบประมาณ 2564 ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นายปลวัชร ปัดเสน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวว่า โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพึงระวังสําหรับนิสิต ประจําปีงบประมาณ 2564 เป็นกิจกรรมเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ วัณโรค และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 
ภายในโครงการฯ ชมนิทรรศการ : การให้ความรู้เกี่ยวกับเอช ไอวี ไวรัสโคโรนา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยเจริญพันธุ์ ความรู้ด้านสุขภาพจิต จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม (ศูนย์พึ่งได้, กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม, งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ และงานทุนและแนะแนว กองกิจการนิสิต  พร้อมทั้งมีบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (ฟรี) โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์
 
และรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง มุมมอง ต่อโรคที่พึงระวังของนิสิต มมส ยุคนี้ โรคที่เกิดจากทาง เพศสัมพันธ์, ความรัก การเรียน การใช้ชีวิต โรคเอชไอวี/เอดส์ ท้องไม่พร้อม และ ความรู้สุขภาพจิต โรคซึมเศร้า โดย นางเกศมุกดา ไตรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จริยา จิรานุกุล จิตแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์, แพทย์หญิงพรรณประภา แสนรุ่งเมือง สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์, นายจิรายุทธ อุดม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ร่วมเสวนา โดยมี ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา มีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 200 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click
 
ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 312 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]