เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เสริมศักยภาพความรู้ด้านน้ำ "สอนน้องรู้น้ำ" ปี 3
    
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ภายใต้การประสานงานของเครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “สอนน้องรู้น้ำ” ปี 3 สร้างความเข้าใจและปรับตัวกับภัยแล้งและอุทกภัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิตปริญญาตรี และปริญญาโท จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลน้ำของประเทศสู่ภาคการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักพฤติกรรมของข้อมูลน้ำ การสำรวจข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค จากการใช้ข้อมูลน้ำของประเทศในภาคการศึกษา โดยปัญหาเรื่องน้ำ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่าเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานด้านความรู้และความเข้าใจของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการดำเนินการและการวิจัย สำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สอดรับกับยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศ คือ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทในหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในเป้าหมายที่ 6 (Clean Water and Sanitation) 13 (Climate Action) และ 14 (Life Below Water)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข่าว : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 201 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]