เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

สำนักศึกษาทั่วไปร่วมมือกับศูนย์ความร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มมส จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) สำนักศึกษาทั่วไปร่วมมือกับศูนย์ความร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Co-working space อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดงานฯ

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคิดเชิงออกแบบ ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิต ซึ่งเป็นรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตได้มีกระบวนการคิดที่มีระบบ นําความคิด หรือไอเดียที่สร้างสรรค์มาแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อสังคมและชุมชนจนนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้นให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มี คุณค่า และเป็นรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตได้นําไอเดียมาต่อยอดสู่การดําเนินธุรกิจนวัตกรรม รายใหม่ หรือสร้างแรงจูงใจให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นในอนาคตได้ ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ จํานวน 28 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ
 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ นักจัดการความรู้อาวุโส สํานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณสิรินดา ธเนศตระกูล นักบรรยายอิสระด้านการคิดเชิงออกแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว
 
ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 446 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]