เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน 12 ภายใต้แนวคิด “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. องค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน 12 ภายใต้แนวคิด “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย” ขึ้น ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมพิธี และมีตัวแทนนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย นํานิสิตใหม่เข้าสู่ลานอัฐศิลป์ มีขบวนอัญเชิญตราโรจนากร ขบวนอันเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ขบวนอัญเชิญบายศรีและเครื่องคาย ขบวนนางรํา เข้าสู่บริเวณพิธี มีการแสดงต้อนรับ โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ บรรเลงดนตรีพื้นบ้านโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จากนั้นอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และจุดเทียนชัยยอดบายศรี เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มีฤทธิ์ ปัญญาวงศ์ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ จากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ผูกแขนนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนสโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัยพร้อมรับพานบายศรีของแต่คณะเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ในครั้งนี้ว่า การประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ ช่วยก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น ซึ่งชาวอีสานเห็นความสำคัญทางจิตใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นวิถีการดำเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักจะมีการสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ การสู่ขวัญจะช่วยให้เกิดสิริมงคล ชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น จิตใจเข้มแข็ง ด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญ

ด้วยเหตุนี้ พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน 12 จึงนับเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้นิสิตใหม่มีขวัญและกำลังใจที่ดี ในการใช้ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป และขอขอบคุณอาจารย์มีฤทธิ์ ปัญญาวงศ์ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน จังหวัดมหาสารคาม ที่กรุณาให้เกียรติเป็นพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน 12 ในวันนี้ พร้อมกันนี้ ขออำนวยอวยพรให้คณะกรรมการดำเนินงาน และนิสิตใหม่ที่รักทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ และขอให้การดำเนินงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 259 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีเปิดศูนย์ MSU FRIEN...  
   มมส ฮอตจัด รับ 3 รอบ ยืนยันสิท...  
   สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย ออกตร...  
   อธิการบดี มมส ห่วงใยมอบกระเช้า...  
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เริ่มฉีด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 256...  
   มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประช...  
   มมส ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   อธิการบดี มมส มอบนโยบายโครงการก่อสร...  
   บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก นิสิตใหม...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 12...  
   มมส จัดงาน MSU Virtual Internationa...  
   มมส ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกา...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกาศหล...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]