เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ่านรายการ "ต้อนฮับคำแพง สู่แดนดินถิ่น มมส"

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านรายการ "ต้อนฮับคำแพง สู่แดนดินถิ่น มมส" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 18.00-20.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน "Webex Meet" ซึ่งเป็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ทุกคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชียร์พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับน้องนิสิตใหม่ ภุมริน 12 นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต และนายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ ประธานเชียร์รับรุ่นภุมริน 12 ร่วมกล่าวต้อนรับน้องนิสิตใหม่ มีนายวชิระ นันไชย และนางสาวปรียานุช สุโพธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความรักและภูมิใจในสถาบันและเรียนรู้ผ่านบทเพลง นิสิตใหม่ได้เกิดการปรับตัวและเรียนรู้เรื่องราวชีวิตและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งให้นิสิตใหม่เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมอีสาน ผ่านกิจกรรมประชุมเชียร์ออนไลน์ในครั้งนี้

กิจกรรมฯในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แบ่งเป็น 4 ช่วง จาก 10 คณะ ประกอบไปด้วยช่วงที่ 1 รับชมการแสดงดนตรี ช่วงที่ 2 รับชม 5 หมอโควิด จากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ และพูดคุยกับพี่สุดารัตน์ บุตรพรม หรือ พี่ตุ๊กกี้ ชิงร้อย ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จบการศึกษาจาก สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ.2544 ช่วงที่ 3 รับชมการแสดงของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และช่วงที่ 4 รับชมการแสดงต้อนรับน้องนิสิตใหม่ จากคณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะเทคโนโลยี

สำหรับกิจกรรมฯในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แบ่งเป็น 5 ช่วง จาก 10 คณะ ประกอบไปด้วยช่วงที่ 1 รับชมการแสดงดนตรี ช่วงที่ 2 รับชม 5 หมอโควิด การให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อออกจากบ้าน โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับฟังการให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมและการกินอาหาร โดยคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งรับชมการแสดงดนตรี โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และพูดคุยกับพี่หมอเบส คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงที่ 3 รับชมการโชว์ แม่ใหญ่ศรี ขี้สงสัย โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ การแสดง Science show โดย คณะวิทยาศาสตร์ และชมการแสดง MBS show โดย คณะการบัญชีและการจัดการ ช่วงที่ 4 รับชมละครพาน้องรู้จักคณะ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับฟังประวัติการเมืองการปกครอง โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมทั้งรับชมการแสดงนิติศาสตร์พาเพลิน โดยคณะนิติศาสตร์ และรับชมสเต็ปการตีกลองสถาปัตย์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และช่วงที่ 5 พี่น้องร่วมร้องเพลงสถาบัน พร้อมทั้งเขียนความรู้สึกที่ได้รับจากการประชุมเชียร์ออนไลน์ใส่กระดาษ จบกิจกรรมประชุมเชียร์ออนไลน์

นโยบายการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้ให้ไว้ยึดปฏิบัติคือ

  1. ให้งดการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ในรูปแบบที่เคยปฏิบัติสืบมาทุกประเภท ทั้งที่เป็นกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในระดับสโมสรนิสิตคณะ รวมถึงอื่นๆเช่น สาขา จังหวัด ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมอื่นๆ อาทิ เช่นการเรียกรวมนิสิตใหม่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid19) 
   2. ห้ามมิให้มีการรวมตัว รวมกลุ่ม หรือจับกลุ่มฝึกซ้อมคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ (สตาฟ) ในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี 
   3. ให้องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ และชมรมรุ่นสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตใหม่ในรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับสภาพการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก เช่นเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดรับกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับระบบและกลไกการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่น ปรัชญา (ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน) เอกลักษณ์ (การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน) อัตลักษณ์นิสิต (นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน) ค่านิยมนิสิต (MSU FOR ALL) มหาวิทยาลัยสร้างสุข ปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด ตลอดจนอื่นใด เช่นพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการ คือ การกระทำใดๆ หรือการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ให้ถือว่าเป็นการกระทำหรือเป็นการจัดกิจกรรมที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2554 หรืออื่นๆ กรณีอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศ ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ทำการพิจารณาเป็นรายกรณี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/msucheer.me/

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 385 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]