เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและได้รับคะแนนในระดับดีที่สุดในหนึ่งตัวชี้วัดด้าน Regional Engagement จาก U-Multirank

U-Multirank สถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรป ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “U-Multirank 2020” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับคะแนนในระดับดีที่สุดจาก 1 ตัวชี้วัดด้าน การมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) และในการจัดอันดับครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนกว่า 1,759 แห่ง จาก 92 ประเทศทั่วโลก

U-Multirank ได้เริ่มการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2014 U-Multirank ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ จากผลงานใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านการต่างประเทศ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับคะแนนระดับ Very Good จาก 1 ในตัวชี้วัดด้านนี้

โดยมหาวิทยาลัยของไทยที่ถูกจัดอันดับในปีนี้ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับ U-Multirank ในปีนี้เป็นปีแรก โดยผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ได้รับการจัดอันดับและนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและของเอเชียต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

Link: Thai Ranking 
https://www.umultirank.org/compare…

Link: Mahasarakham University
https://www.umultirank.org/…/mahasarakham-university-msu-ra…
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 356 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]