เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส MOU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้และทักษะฝีมือฯ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ กับ สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางทานตะวัน เอมี่ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะฝีมือที่จําเป็น ให้แก่ นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพที่กําหนด สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล เครื่องมืออุปกรณ์สถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกทั้งเพื่อขยายผลการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ สําหรับบุคลากรในทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 395 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]