เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) ณ ห้องประชุม SC3-202 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโอกาสจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้ทีมนักวิจัยซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจต้นแบบในจังหวัดมหาสารคามด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการยกระดับ เพิ่มมูลค่า รวมถึงขยายช่องทางผลิตภัณฑ์วิสาหกิจต้นแบบในจังหวัดมหาสารคาม

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์วิสาหกิจต้นแบบในจังหวัดมหาสารคามด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาแพลตฟอร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะในการปลูกผักสลัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม เป็นหัวหน้าโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยเพื่อสุขภาพด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบโดมและการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากแผ่นเซรามิก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร เป็นหัวหน้าโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแคลอรีต่ำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และการพัฒนาด้านภาพลักษณ์ด้านดิจิตัล (Digital Branding) เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดกรณีศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ เป็นหัวหน้าโครงการ

ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจต้นแบบในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจต้นแบบด้วยการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เพิ่มและขยายช่องทางทางการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจต้นแบบด้วยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain) และเกิดโครงสร้างการกระจายรายได้สู่เกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืน

ภายในพิธีเปิดโครงการฯรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งรับฟังความสำคัญของการทำวิจัยเชิงพื้นที่ และนโยบายจัดการทุนสำหรับนักวิจัยในปีงบประมาณต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ผ่านVideo Conference มายังห้องประชุม SC3-202 และห้องประชุม อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนพืชผักสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไพหญ้าแฝกและเกษตรผสมผสานหมู่บ้านไพหญ้าแฝก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปลาบู่ และกลุ่มวิสาหกิจบ้านกุดรัง เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 341 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]