เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

Times Higher Education University Impact Rankings 2020 ได้ประกาศผลการจัดอันดับเป็นปีแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 4 ร่วม ในระดับประเทศ และอันดับที่ 401-600 ร่วม ในระดับโลก มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 เป้าหมาย ได้แก่

     1. เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)   อันดับที่ 101 – 200 ของโลก

     2.เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) อันดับที่ 101 – 200 ของโลก

     3.เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
นอกจากนี้ยังสามารถติดอันดับได้ทั้งสิ้น 9 เป้าหมาย จากเดิม 7 เป้าหมาย ดังนี้
     SDG 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Wellbeing)     อันดับที่ 301 – 400 ของโลก
     SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก
     SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
     SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) อันดับที่ 101–200 ของโลก
     SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก
     SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities อันดับที่ 401+ ของโลก
     SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ (Climate Action) อันดับที่ 101–200 ของโลก
     SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace, Justice and Strong Institutions) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก
     SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership for the Goals) อันดับที่ 601+ ของโลก

สำหรับผลประจำปี 2563 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวน 766 แห่ง จากเดิม 450 แห่ง จากทั้งสิ้น 85 ประทศ จากเดิม 76 ประเทศ ทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับทั้งสิ้น 19 แห่ง จากเดิม 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใหม่) 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ใหม่)

     4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ใหม่) 5. Asian Institute of Technology (ใหม่) 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ใหม่) 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11. มหาวิทยาลัยพะเยา (ใหม่) 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ใหม่) 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ใหม่) 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ใหม่) 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ใหม่) 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ใหม่) และ 19. มหาวิทยาลัยศิลปากร (ใหม่)

     ทั้งนี้ Times Higher Education University Impact Rankings เป็นการจัดอันดับที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ จำนวน 17 เป้าหมาย ได้แก่
     1. เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ (No Poverty)
     2. เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger)
     3. เป้าหมายที่ 3: รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health)
     4. เป้าหมายที่ 4: รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality Education)
     5. เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง (Gender Equality)
     6. เป้าหมายที่ 6: รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation)
     7. เป้าหมายที่ 7: รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย (Affordable and Clean Energy)
     8. เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth)
     9. เป้าหมายที่ 9: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure)
     10. เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Reduced Inequalities)     
     11. เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
     12. เป้าหมายที่ 12: รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
     13. เป้าหมายที่ 13: ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action)
     14. เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Life Below Water)
     15. เป้าหมายที่ 15:  ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน (Life On Land)
     16. เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace and Justice Strong Institutes)       
     17. เป้าหมายที่ 17: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 746 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]