เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ออกมาตรการช่วยนิสิต พ้นวิกฤติ COVID-19

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ออกมาตรการช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วยเจรจาหอพักเอกชนให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้นิสิต จัดสรรทุนการศึกษา จ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัยให้มีรายได้เสริม อำนวยความสะดวกให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผน ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน ตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังดูแลด้านสุขภาพนิสิต

     รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความลำบากของนักเรียน นิสิต ตลอดจนผู้ปกครองในการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตินี้ จึงได้ออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 ดังนี้

     ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
          1.ภาคการศึกษาพิเศษ 3/2562 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50
          2.ภาคการศึกษา 1/2563 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตทุกชั้นปี ร้อยละ 10
          3.การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถแบ่งได้ 3 งวด ทั้งนี้ ให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย

     ด้านหอพักของมหาวิทยาลัย และหอพักของเอกชน

          1.ภาคการศึกษาพิเศษ 3/2562 ให้ยกเว้นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
          2.ภาคการศึกษา 1/2563 ลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50
          3.ดําเนินการเจรจาหอพักเอกชน เพื่อให้มีมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่นิสิต

     ด้านทุนการศึกษา หรือรายได้เสริม
          1.ภาคการศึกษา 1/2563 จัดสรรทุนการศึกษา ผ่านกองกิจการนิสิต จํานวน 1,500 ทุน (ทุนละ 3,000 บาท)
          2.ให้คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พิจารณาการจ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ด้านการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
          1.นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 โดยนิสิตสามารถทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษาได้ตามปกติ สําหรับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา 3/2562 มหาวิทยาลัยอนุญาต ให้ลงทะเบียนเรียนและยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษาได้ โดยนิสิตสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษา 1/2563 ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจนสิ้นสุด ภาคการศึกษา 1/2563 และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษา 1/2563 ให้นิสิตอัตโนมัติ โดยนิสิตไม่ต้องชําระค่าบริการการศึกษาการรักษาสภาพนิสิต
          2.จัดเตรียมหน่วยงานให้คําปรึกษาและอบรมการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ โดยสํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมระบบ Google Classroom เป็นส่วนที่ใช้สําหรับจัดการเรียน การสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS) รวมทั้งมีระบบ Google Meet และ Cisco WebEx เป็นส่วนที่ใช้สําหรับการถ่ายทอดสด (Live Steaming) เพื่อให้อาจารย์และนิสิตสามารถตอบโต้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนได้ โดยทั้งสองส่วนสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ด้านสุขภาพของนิสิต
          1.จัดหน่วยงานให้คําปรึกษาในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ ผลกระทบด้านความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถเข้ารับคําปรึกษากับ นักจิตวิทยาได้โดยตรงและปรึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ของกองกิจการนิสิต
          2.ให้คณะและวิทยาลัย จัดเตรียมศูนย์ให้คําปรึกษาให้แก่นิสิต และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
          3.ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในการผลิตเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย สําหรับแจกจ่ายให้แก่นิสิต
          4.ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 โดยการทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แก่นิสิตและบุคลากร
          5.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวัง ในกรณี นิสิต บุคลากรมีอาการผิดปกติที่เข้าเกณฑ์ การติดเชื้อโรค COVID-19 ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 08-9619-6669, 08-5778-7187, 08-7635-5957, 08-5754-2841, 0-4375-4243 หรือโรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4302-1021, 09-8149-7839 และ 09-5662-2283

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อหมายเลขภายใน 1673,1674

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 1175 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]