เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ออกมาตรการช่วยนิสิต พ้นวิกฤติ COVID-19

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ออกมาตรการช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วยเจรจาหอพักเอกชนให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้นิสิต จัดสรรทุนการศึกษา จ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัยให้มีรายได้เสริม อำนวยความสะดวกให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผน ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน ตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังดูแลด้านสุขภาพนิสิต

     รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความลำบากของนักเรียน นิสิต ตลอดจนผู้ปกครองในการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตินี้ จึงได้ออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 ดังนี้

     ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
          1.ภาคการศึกษาพิเศษ 3/2562 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50
          2.ภาคการศึกษา 1/2563 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตทุกชั้นปี ร้อยละ 10
          3.การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถแบ่งได้ 3 งวด ทั้งนี้ ให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย

     ด้านหอพักของมหาวิทยาลัย และหอพักของเอกชน

          1.ภาคการศึกษาพิเศษ 3/2562 ให้ยกเว้นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
          2.ภาคการศึกษา 1/2563 ลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50
          3.ดําเนินการเจรจาหอพักเอกชน เพื่อให้มีมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่นิสิต

     ด้านทุนการศึกษา หรือรายได้เสริม
          1.ภาคการศึกษา 1/2563 จัดสรรทุนการศึกษา ผ่านกองกิจการนิสิต จํานวน 1,500 ทุน (ทุนละ 3,000 บาท)
          2.ให้คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พิจารณาการจ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ด้านการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
          1.นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 โดยนิสิตสามารถทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษาได้ตามปกติ สําหรับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา 3/2562 มหาวิทยาลัยอนุญาต ให้ลงทะเบียนเรียนและยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษาได้ โดยนิสิตสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษา 1/2563 ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจนสิ้นสุด ภาคการศึกษา 1/2563 และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษา 1/2563 ให้นิสิตอัตโนมัติ โดยนิสิตไม่ต้องชําระค่าบริการการศึกษาการรักษาสภาพนิสิต
          2.จัดเตรียมหน่วยงานให้คําปรึกษาและอบรมการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ โดยสํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมระบบ Google Classroom เป็นส่วนที่ใช้สําหรับจัดการเรียน การสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS) รวมทั้งมีระบบ Google Meet และ Cisco WebEx เป็นส่วนที่ใช้สําหรับการถ่ายทอดสด (Live Steaming) เพื่อให้อาจารย์และนิสิตสามารถตอบโต้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนได้ โดยทั้งสองส่วนสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ด้านสุขภาพของนิสิต
          1.จัดหน่วยงานให้คําปรึกษาในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ ผลกระทบด้านความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถเข้ารับคําปรึกษากับ นักจิตวิทยาได้โดยตรงและปรึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ของกองกิจการนิสิต
          2.ให้คณะและวิทยาลัย จัดเตรียมศูนย์ให้คําปรึกษาให้แก่นิสิต และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
          3.ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในการผลิตเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย สําหรับแจกจ่ายให้แก่นิสิต
          4.ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 โดยการทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แก่นิสิตและบุคลากร
          5.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวัง ในกรณี นิสิต บุคลากรมีอาการผิดปกติที่เข้าเกณฑ์ การติดเชื้อโรค COVID-19 ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 08-9619-6669, 08-5778-7187, 08-7635-5957, 08-5754-2841, 0-4375-4243 หรือโรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4302-1021, 09-8149-7839 และ 09-5662-2283

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อหมายเลขภายใน 1673,1674

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 350 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]