เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส มอบแอลกอฮอล์เจล 6,000 หลอด ให้นิสิตพกเดินทางกลับบ้าน ระหว่างใช้บริการรถสาธารณะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 ให้ปิดภาคการศึกษา 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และเปิดภาคการศึกษาใหม่ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามปฏิทินการศึกษา นั้น

วันนี้ (19 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเจลแอลกอฮอล์ 35 มิลลิลิตร ให้กับนิสิตใช้ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเจลแอลกอฮอล์ 35 มิลลิลิตร จำนวน 6,000 หลอด ให้กับนิสิตในการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสารรถประจำทาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และข้อควรปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีเดินทางโดยรถประจำทาง เพื่อให้นิสิตได้ป้องกันตัวเองให้ปลอดเชื้อ COVID-19 พร้อมทั้งคนในครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความห่วงใยนิสิตที่จะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถประจำทาง รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ 35 มิลลิลิตร จำนวน 6,000 หลอด ที่มีส่วนผสมของเอทานอล กลีเซอรีน คาร์โบพอล 940 เพื่อตอบรับนโยบายเฝ้าระวังการระบาดของของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 นิสิตสามารถนำบัตรนิสิตมาลงทะเบียนรับเจล คนละ 1 หลอด ได้ที่ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 16.30 น. หรือจนกว่าเจลจะหมด

**********************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5

   ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และสั่งหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยพิจารณาและประเมินอย่างรอบด้านในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 ณ ปัจจุบัน และบริบทการเรียนการสอน การดำรงชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีจำนวนมาก และมีการพักอาศัยอยู่รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ในระหว่างที่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตนิสิตเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงประกาศให้ปิดภาคการศึกษา 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามปฏิทินปีการศึกษา ทั้งนี้นิสิตและบุคลากรต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
    1. นิสิตที่ต้องเรียนและสอบในคณะต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะจัดให้เรียนและสอบผ่านระบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้โดยให้นิสิตเรียนและสอบที่บ้าน (Learn and Test from Home) การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ โดยคณบดีทำหน้าที่กำกับติดตามการวัดและประเมินผลรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา ทั้งนี้ให้นิสิตติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของคณะและมหาวิทยาลัย หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
    2. สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้สำนักศึกษาทั่วไปจัดการสอบทุกรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ โดยประสานอาจารย์ผู้สอนให้รับทราบขั้นตอนการดำเนินการและให้นิสิตติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักศึกษาทั่วไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4375-4300 หรือ 0-4375-4571
    3. ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการส่งผลการศึกษาตามกำหนดของปฏิทินการศึกษา (ภายในวันที่ 29 เมษายน 2563)
    4. ให้กองทะเบียนและประมวลผล ออกหนังสือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองภาคเรียนสุดท้ายหรือใบรับรองครบหลักสูตรแล้วแต่กรณี) สำหรับนิสิตที่เข้าเกณฑ์จะสำเร็จการศึกษา หากนิสิตมี ข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4375-4234, 09-1868-2971, 08-4428-2664, 09-1802-5966, 08-9622-5053, 08-3563-7059
    5. กรณีการลงทะเบียนในภาคการศึกษาพิเศษ 3/2562 (Summer) ให้คณะ วิทยาลัย สถาบันและสำนักศึกษาทั่วไป สามารถดำเนินการได้โดยให้จัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เน้นการเรียนที่บ้าน (Learn and Test from Home)
    6. นิสิตที่ยังไม่ได้ออกฝึกงานให้ชะลอการฝึกงานไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โดยรวมของประเทศจะคลี่คลาย หรือใช้รูปแบบอื่นตามบริบทของวิชาชีพโดยไม่ให้กระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนิสิตและให้ตระหนักถึงสุขภาพและชีวิตของนิสิตเป็นสำคัญ
    7. ขอความร่วมมือให้นิสิตปฏิบัติตัวในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และหากมีอาการผิดปกติที่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อโรค COVID-19 ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 08-9619-6669, 08-5778-7187, 08-7635-5957,08-5754-2841,0-4375-4243 หรือโรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4302-1021, 09-8149-7839 และ 09-5662-2283

  ทั้งนี้ ให้นิสิตติดตามข้อมูลและสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 294 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]