เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ประชุมหารือมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส Covid-19 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมด่วนหารือมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส Covid-19 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์ และผู้บริหารจากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการหารือมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส Covid-19 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต ร่วมกันดังนี้
  1. ให้คณะ/อาจารย์ผู้สอน พิจารณาปิดการเรียน การสอน ที่นิสิตเรียนร่วมกันจำนวนมาก ให้เร็วขึ้น (สัปดาห์สอบปลายภาค 2/2562 คือ 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2563) โดยหาวิธีจัดกระบวนการเรียน การสอน ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  2. ช่วง 2-3 วัน ก่อนสัปดาห์สอบ ให้คณะหรือหน่วยงานที่จัดการสอบ ทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู สถานที่สอบ (อาคาร ห้องเรียน) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 
  3. ช่วงสัปดาห์สอบ ให้คณะหรือหน่วยงานที่จัดการสอบ ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างเคร่งครัด ดังนี้
   ข้อ 1 ให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ จัดให้มีหน่วยคัดกรองเพื่อทำการตรวจวัด อุณหภูมิของร่างกายผู้ที่จะเข้าภายในอาคารที่จัดเป็นสนามสอบทุกคน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยคณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ จะต้องดำเนินการจัดสอบในห้องสอบที่จัดแยกเฉพาะหรือให้นิสิตยื่นเรื่องขอสอบย้อนหลังตามความเหมาะสม 
   ข้อ 2 ให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์ ชนิดฉีดพ่นไว้ภายในอาคารสนามสอบ เพื่อให้คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ กรรมการผู้ควบคุมห้อง สอบ กรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย และนิสิตที่จะเข้าสอบทุกคน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ 
   ข้อ 3 ให้คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบ และกรรมการ ดำเนินการสอบทุกฝ่ายใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องสอบและระหว่างการสอบจนกว่าจะออกจากพื้นที่อาคาร สนามสอบ สำหรับนิสิตหากไม่มีหน้ากากอนามัยและตรวจไม่มีไข้ ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด ก่อนเข้าห้องสอบ 
   ข้อ 4 นิสิตที่จะเข้าสอบหรือบุคคลในครอบครัวที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการแพร่ ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ต้องแจ้งให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบทราบล่วงหน้า 
   และ4. ให้คณะฯหรือหน่วยงานที่จัดการสอบ รายงานสถานการณ์ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 314 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]