เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนิสิตชั้นปีที่ 1 -2 และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวศิเรมอร ประทุมทิพย์ หัวหน้างานบริการบุคลากรและความร่วมมือ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ FRIENDS เป็นการร่วมทุนระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Erasmusplus ซึ่งเป็นโครงการของสหภาพยุโรปที่เปิดตัวเพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอน และการทำวิจัยในยุโรปสำหรับทั่วโลก โดย FRIENDS เกิดจากความร่วมมือของ 16 มหาวิทยาลัยจาก 9 ประเทศ ทั้งฝั่งเอเชียและยุโรป ได้แก่ Bulgaria Hungary Poland Turkey Bhutan Cambodia Malaysia Philippine และ ประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในระดับโลกของนิสิต ผ่านการบูรณาการที่มีความมุ่งหมายในมิติ ด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

การจัดโครงการ FRIENDS และการจัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักโครงการ FRIENDS ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสามารถความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยในเอเชีย และ เพื่อพัฒนาสมรรถนะระดับโลกของนิสิตผ่านการบูรณาการที่มีจุดมุ่งหมายทางมิติด้านวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดจนเพื่อคัดเลือกนิสิต จำนวน 3 คน รับทุนไปเข้าค่ายผู้นำ (Student Boot Camp) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่าง 20 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2563 โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ลงทะเบียน Intercultural Passport เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม, เรียนหลักสูตรออนไลน์ IACD MOOC จำนวน 5 บท 18 เรื่อง และ สมัครประกวด Digital Storytelling ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Experience)

โดยกิจกรรมในวันนี้ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทำความรู้จักโครงการ FRIENDS ตลอดจนรับฟังบรรยายในหัวข้อ Digital Storytelling Workshop วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาให้ความรู้ เทคนิค วิธีการสร้างคลิปเพื่อสมัครประกวด Digital Storytelling ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างวัฒนธรรม ให้โดนใจและคัดเลือกนิสิต จำนวน 3 คน รับทุนไปเข้าค่ายผู้นำ ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 227 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]