เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st South East Asian B2B Sales Competition : SEASAC)

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st South East Asian B2B Sales Competition : SEASAC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ ประธานจัดการแข่งขัน SEASAC 2020 (Head of SEASAC Competition 2020) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ร่วมมือกันจัดการแข่งขัน South East Asian Sales Competition เป็นการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ผ่านโครงการ Erasmus + (สหภาพยุโรป) เป็นโปรแกรมของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษาการฝึกอบรมเยาวชน และการกีฬา (European Commissions Programme for Education, Training, Youth and Sport) ซึ่งได้ส่งเสริมโครงการบูรณาการต่างๆ เพื่อมอบโอกาสให้นิสิตในการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมใน ความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนความร่วมมือในการฝึกอบรมเยาวชน ซึ่งได้ให้ทุนในโครงการ South East Asian Sales Competition (SEASAC) ครั้งที่ 1-3 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 12 สถาบันคือ Turku University of Applied Sciences, Finland; University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Austria; Edinburge Napier University, UK; Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland; Binus University, Indonesia; Sebelas Maret University, Indonesia; Parahyangen Catholic University, Indonesia, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia, State Polytechnic of Batam, Indonesia, SEAMOLEC, Indonesia, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาด การขายและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ โดยใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพกับให้แก่นิสิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเกิดแรงบันดาลใจใน การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างเสริมและสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้ง ระดับชาติและระดับสากล มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย คณาจารย์และนิสิต จากมหาลัยในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 480 คน

ภายในพิธีเปิดฯรับฟังการปฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Power of Collaboration and Networking between EU and ASEAN” โดยศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ พร้อมทั้งประชุมแผนงานการแข่งขันของหัวหน้าทีม SEASAC ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 234 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]