เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15 ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ประจำปี 2563 ที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยนิสิตเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
   1. นางสาวอัมพิกา ช่างผัส ได้รับรางวัลนิสิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563
   2. นายเอกภพ สุดาจันทร์ และนายคุณากร จันทะมน ได้รับรางวัลดี การนำเสนอผลงานประเภท oral presentation ด้านเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร เรื่อง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ต่อการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และการให้บริการเลิกบุหรี่ ในนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ใน 19 สถาบัน (Student opinion towards knowledge, skill and attitude about non-communicable diseases and smoking cessation study of pharmacy student in Thailand.)
   3. นางสาวศิริวรรณ ตามจนา นางสาวสุพัตรา ผลเจริญ ได้รับรางวัลดี การนำเสนอผลงานประเภท poster presentation ด้านบริบาลเภสัชกรรม เรื่อง ผลการเรียนวิชาเภสัชกรรมบำบัด 1 ต่อทักษะเภสัชกรรมคลินิกในนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Effect of learning outcome of Pharmacotherapy 1 course on clinical pharmacy skills in Third-year Pharmacy students, Mahasarakham university.)
   4. นางสาวกนกลักษณ์ ชาญสูงเนิน และนางสาววัชรี คงกระโทก ได้รับรางวัลดีมาก การนำเสนอผลงานประเภท oral presentation ด้านบริบาลเภสัชกรรม เรื่อง การศึกษารูปแบบวิธีการจัดการอาการปวดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเฉียบพลันและ/หรือเรื้อรังในชุมชนเมือง จังหวัดมหาสารคาม (Patterns of pain management and drug-related problem in elderly people with acute and/or chronic pain living in an urban area of Mahasarakham.)
   5. นางสาวขวัญชนก ศิริบุรี และนายธนาฤทธิ์ พิสุทธิมาน ได้รับรางวัลดีในการนำเสนอผลงานประเภท oral presentation ด้าน วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรื่อง การพัฒนาตำรับยาเม็ดแตกตัวเร็วในช่องปากของยาหอมเทพจิตร (Formulation development of oral disintegrating tablets (ODTs) of Yahom Thepajit.)
   6. นางสาว งามสิรี สวัสดิ์รัมย์ และนางสาว ณพิภรณ์ อิสริยะชัยกุล ได้รับรางวัลดี การนำเสนอผลงานประเภท Poster presentation ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร เรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตหญิงที่ไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อการไม่สูบบุหรี่ : การศึกษาเชิงคุณภาพ (Opinions of non-smoked female students in Mahasarakham university toward non-smoking : a qualitative study)
   7. นางสาวศิริขวัญ แพนไธสง และนายวงศ์วรุตม์ บริหารธนวุฒิ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation ระดับป.ตรี ด้านบริบาลเภสัชกรรม เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ผลของความผิดแผกทางพันธุกรรมของ CYP2C9, CYP2C19 ที่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ PHENYTOIN(The effects of CYP2C9 and CYP2C19 polymorphism to pharmacokinetics of phenytoin: A SYSTEMATIC REVIEW and META-ANALYSIS)
   8. นางสาวพิชญ์ณัชชา นันตะนะ และนายสุรบถ สุขสบาย ได้รับรางวัลดี การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลของชะเอมเหนือและสาร lupinifolin ต่อการทำงานของเอนไซม์ α-glucosidase ในหลอดทดลอง(EFFECTS OF DERRIS RETICULATA ETHANOLIC EXTRACT AND LUPINIFOLIN ON IN VITRO α-GLUCOSIDASE ENZYME ACTIVITY)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร
 
ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 329 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]