เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2563) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย “CTAMT GAME” ครั้งที่ 12 (ฮักแพงเกมส์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาววรินทร์ธร ศิริสกุลสังขกร นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย นำคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จาก 11 สถาบันการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสมพรโพธินาม ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย กล่าวว่า สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี และในปี 2563 นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนสาขาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะด้านชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีภายในหมู่นิสิตนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ดีในอนาคต

โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันสันทนาการ การประกวดหมอหลวงแผนไทยนางในลูกประคบ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 11 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะแพทยศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 243 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]