เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส คว้าแชมป์ระดับประเทศ การแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 (Research to Market – R2M Thailand 2020)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม L’effort นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทำแผนธุรกิจเพื่อนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to Market – R2M Thailand 2020)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัย (22 ทีม) ผลการแข่งขันมีทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม L’effort มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากผลงานวิจัยเครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช เป็นผลงานของ ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม CheckMate จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากผลงานวิจัย CheckMate แพลตฟอร์ม สำหรับตรวจจับการเป็นสัดในโคนม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Syntonic จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากผลงานวิจัย Stump Pressure Control (SPC)
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล 
    1. ทีม โอม (Aum) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงานวิจัย Kapillariasis ICT Kit ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิ แคปิลลาเรียในคน 
    2. ทีม 3D Medical จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จากผลงานวิจัยหุ่นจำลองมาตรฐาน 3D Cancer Phantom 
    3. ทีม Salmon จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงานวิจัย กรรมวิธีการสังเคราะห์ชั้นเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนพื้นผิวท่อหายใจ

สมาชิกทีม L’effort นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
    1. นางสาวกมลแก้ว ศรีนวล คณะการบัญชีและการจัดการ
    2. นายปริญญา เลิศประเสริฐ คณะการบัญชีและการจัดการ
    3. นายสุทธิพงศ์ ทองคำธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    4. นายกฤษฎา ปาละสานต์ คณะการบัญชีและการจัดการ
    5. นายภานุพงศ์ ผ่านเภา คณะการบัญชีและการจัดการ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ และอาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ ให้คำปรึกษาและแนะนำจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ

ซึ่งการแข่งขันครั้งในนี้ เป็นการนำนวัตกรรมจากการวิจัยในแต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มาจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และส่งเข้าประกวดเพื่อเลือกสรรตัวแทนแต่ละภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประสบการณ์โดยตรง ภายใต้คำชี้แนะของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเทคโนโลยีเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่การตลาด โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแนวคิดธุรกิจที่ได้จากการวางแผนเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
ข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้/ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 342 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]