เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (เขตพื้นที่ขามเรียง)

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (เขตพื้นที่ขามเรียง) ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ นสพ.ดร.ธนพล หนองบัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

ทั้งนี้ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (เขตพื้นที่ขาม เรียง) ดังนี้ โดยที่มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2555 ตามความทราบแล้วนั้น ตามพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ด้าน ที่ประกอบด้วยการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกแห่งจะต้องมีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน สําหรับจัดการเรียนการสอนด้าน คลินิกแก่นิสิตสัตวแพทย์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการวิจัยทางสัตวแพทย์ด้านคลินิก ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 2 แห่ง ได้แก่ เขตพื้นที่ในเมืองและเขต พื้นที่นาสีนวน โดยเขตพื้นที่ในเมืองให้บริการตรวจรักษาสัตว์แก่ผู้มารับบริการด้านสัตว์เล็ก และเขตพื้นที่นาสีนวนปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาด้านสัตว์ใหญ่เป็นหลัก

สําหรับโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการ เรียนการสอน (เขตพื้นที่ขามเรียง) นี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนภาคปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์ของนิสิตสัตวแพทย์ทั้งในและนอกเวลา รวมถึงให้บริการวิชาการในการตรวจ รักษาสัตว์เล็ก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้ อาคารสถานีตํารวจเขวาใหญ่ (เดิม) และปรับปรุงให้มีส่วนการดําเนินงานโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ นายสัตวแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาล ที่มีใบประกอบวิชาชีพมาให้บริการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 94 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวย...  
   มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื...  
   จิตอาสา 904 มมส ร่วมกิจกรรมโคร...  
   อธิการบดี มมส ร่วมต้อนรับผู้บั...  
   มมส ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานว...  
   มมส จัดประเพณีประชุมเชียร์ออนไลน์ ผ...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่บริเวณหอพัก ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักคึกคัก ผู้ปกคร...  
   มมส เตรียมปรับปรุงก่อสร้างถนนสาย มม...  
   มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ...  
   มมส ติดอันดับ 1 ใน 8 ม.ไทย ใน THE ‘...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]