เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ถ่ายทอดโครงการวิจัย “สารสกัดเห็ดฟีลลินุสอิกเนียเรียส” กับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

วันนี้ (29 มกราคม 2563) ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธิน ผดุงกิจ คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยนักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรณ คณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเห็ดฟีลลินุสอิกเนียเรียส” ให้กับ คุณจิตดากาญจน์ นาคสุวรรณ์กุล ประธานบริษัท ฟิลลินุส กรุ๊ป จำกัด และ คุณฐิตานันท์ นิธิยุพนาภักดี CEO บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทดำเนินการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเวชภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง อาหารเสริมสุขภาพและยารักษาโรค

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล กล่าวว่า โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเห็ดฟีลลินุสอิกเนียเรียส" ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยจากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาในเชิงพาณิชย์เป็น “อาหารฟังก์ชัน” หรือเป็น “โภชนเภสัช” เนื่องจากมีรายงานวิจัยจำนวนมากที่พบว่าเห็ดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเนื้องอก ฤทธิ์ต้านจุลชีพ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากเห็ดจะมีปริมาณโปรตีนสูง ไขมันต่ำ สารอาหารที่สำคัญ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ ยังพบสารเมทแทโบไลท์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น เบต้ากลูแคน ที่มีฤทธิ์เป็นสารเพิ่มภูมิต้านทาน สารต้านมะเร็งและมีประโยคต่อคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ สารจำพวกฟีนอลิก ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ เป็นต้น

เห็ดที่มีข้อมูลการใช้แบบการแพทย์พื้นบ้านและเป็นที่สนใจในการวิจัยโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือเห็ดพิมานหรือเห็ดสกุลฟีลลินุส เห็ดพิมานที่พบมากในประเทศไทยและผู้วิจัยสนใจ คือ เห็ดพิมานชนิด Phellinus igniarius แหล่งที่พบเห็ดชนิดนี้ในประเทศไทย คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของป่าดิบชื้นในภาคใต้ พบแหล่งอาศัยบนต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ต้นจิกหรือต้นเต็ง ต้นเค็ง เห็ดชนิดนี้ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงและชักนำให้เกิดดอกได้แล้วโดยพัฒนาเพาะเลี้ยงในฟาร์ม สารสำคัญที่พบของเห็ดชนิดนี้คือ beta-glucan สารประกอบฟีนอลิกและสารจำพวกไตรเทอร์พีนส์

โดย บริษัท ฟิลลินุส กรุ๊ป จำกัด มีความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยเฉพาะเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เริ่มต้นจากสูตรที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือขั้นสูงในการวิจัยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเนื่องจากเห็ดฟีลลินุสอิกเนียเรียสมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ประกอบกับเห็ดชนิดนี้พบได้มากในประเทศไทยและมีเกษตรกรบางกลุ่มสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดนี้ได้แล้วและข้อมูลที่สำคัญคือเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดสกุล Phellinus ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทยยอมรับให้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ แต่การศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับเห็ดฟีลลินุสอิกเนียเรียสนี้มีน้อยมากและยังไม่พบว่ามีการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ดในรูปแบบอาหารเสริมสุขภาพ

ดังนั้น นักวิจัยและผู้ประกอบการ จึงได้โจทย์วิจัยที่ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน และสนใจที่จะศึกษาหาปริมาณสารสำคัญที่พบในเห็ดชนิดนี้ที่เก็บตัวอย่างได้ภายในประเทศ ได้แก่ ปริมาณเบต้ากลูแคน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากสารสกัดเห็ดฟีลลินุสอิกเนียเรียส ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แคปซูลหรืออื่นๆ ตามคุณสมบัติเบื้องต้นของสารสกัด

ซึ่งความสำเร็จของโครงการวิจัยนี้คือ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทีมวิจัย ที่อยู่ในภาคราชการและผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเอกชน ที่ได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเห็ดฟิลินุสนุสอิกเนียเรียส ที่มีคุณภาพเข้าเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพคนไทย โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาชนิดนี้เน้นลูกค้าในกลุ่มรักสุขภาพ รักการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร คนที่ทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอ อ่อนเพลีย ฟื้นฟูร่างกายจากโรคเรื้อรัง สามารถจัดจำหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและนำเงินตราเข้าประเทศได้ในอนาคต

“ทางบริษัทฟีลลินุส กรุ๊ป จำกัด มีความตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีที่สุดจากงานวิจัยสู่นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 449950 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]