เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ชั้น 11 กรุงเทพมหานคร นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Brand Champion จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล จากเวทีกิจกรรม X Campus Ads Ides Contest 2019

X Campus Ads Ides Contest 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยในปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 และผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 721 ทีมจาก 56 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Brand Champion จาก Lamia Films เป็นผลงานของทีมจีนูน 1 Day สมาชิกประกอบด้วย 1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ 2. นายณัฐพงษ์ ชินอาจ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสื่อนฤมิต 3. นายธนดล บุขุนทด นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสื่อนฤมิต โดยมีอาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอีก 1 ทีมที่ได้รับรางวัล Brand Champion จาก Onetouch เป็นผลงานของทีมไล่ปี่ สมาชิกประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ 1. นายต้นตระกานต์ ทองเขียว 2. นางสาวตุลยดา พันธุโพธิ์ 3. นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ โดยมีอาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 367 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
   มมส ได้รับการประเมินจาก U-Multirank...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]