เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประเพณีลง แขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นวิถีชีวิตชาวนาในอดีต ที่แสดงถึงความ รัก ความผูกพันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยปราศจากค่าตอบแทนซึ่งเป็นข้อดีของประเพณีนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาร่วมฟื้นฟูประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าว ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย กองอาคารสถาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ดําเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของนักเรียน นิสิต และบุคลากรตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รักษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีการลงแขก เกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและประชาชนทั่วไป ให้ได้ร่วมสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันบนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นข้าวจ้าวพันธุ์มะลิ 105 พื้นที่ปลูก 7 ไร่ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 3 ไร่

กิจกรรมภายในงานมีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่งกายชุดแฟนซีแปลกตา จัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เพื่อสร้างสีสัน เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพิ่มบรรยากาศให้การลงแขกเกี่ยวข้าวเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คลายความเหนื่อยล้าจากการเกี่ยวข้าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว/จิรศักดิ์ วงพรมบุตร
ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : กองอาคารสถานที่
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 193 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ...  
   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานท...  
   มมส มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจา...  
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็...  
   มมส ประชุมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยแ...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]