เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส (UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (UTP)) ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส) โดยมี Prof. Dr. Mohamed Ibrahim Abdul Mutalib, Vice Chancellor and CEO พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ภายใต้ความร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ทางด้านการวิจัย กิจกรรมการวิจัยร่วม รวมถึงโครงการ สัมมนา การประชุมวิชาการ และการบรรยายสาธารณะ การร่วมสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม การสมัครทุนวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเอกสารตีพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน ในระยะเวลา 5 ปี

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งสร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : จินตหรา แสงทะรา
ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 244 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]