เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

วันนี้ (9 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ การมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี

รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ได้เริ่มตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 52 รูป พิธีรับมอบเข็มพระราชทาน แก่ผู้บริจาคร่วมสมทบทุนโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 50 รายการมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น จำนวน 4 ราย/รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น จำนวน 45 ราย/รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 4 ราย/รางวัลอาจารย์ดีเด่น 17 ราย/รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 12 ราย และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 22 ราย นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยแบ่งห้องย่อยตามกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 663 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]