เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนเป็นที่ประจักษ์ว่าได้กอปรกิจอันดีงามให้แก่สังคม ให้แก่มหาวิทยาลัยประเทศชาติ จึงได้ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้และโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับรางวัลโดยมีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายชวน หลีกภัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 
  1. พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์)
  2. นายทองใส ทับถนน (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ 
รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 
รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

โดยทุกท่านจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว 
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 229 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]