เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “พจนศิลป์” ปี 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเวทีการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ พจนศิลป์ ” ปี 4 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมพลังเพื่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์และสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์อย่างถูกวิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยมีผู้ชนะการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4 ประจำปี 2562 ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวณัฏฐณิชา หทัยพัฒน์โภคิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายปรัชญา นางรัก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลชมเชย 1 นายวะยุห์ คงอ่อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย 2 นายวัชรินทร์ ทวีโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลขวัญใจมหาชน นายสถานุ คำทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : เพจพจนศิลป์
ข่าว : ช่อผกา บุญประกอบ
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : สุพรรณี  นัดสันเทียะ  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 165 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ...  
   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานท...  
   มมส มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจา...  
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็...  
   มมส ประชุมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยแ...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]