เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานทางการพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามทุกหน่วยงาน จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ เยี่ยงพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา เป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศ

ภายในงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้วางพานพุ่ม และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ และถวายสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล เป็นเสร็จพิธี

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง และได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 115 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]