เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลพิเศษ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา นิสิต ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลพิเศษโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายธนพล ดาทุมมา นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลพิเศษจากโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “จินตนาการสืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งเป็นสามเสาหลักที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกลไกให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมสร้าง และบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง สำหรับงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์จากการอ่านวรรณกรรมไทยของเยาวชนในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 พร้อมกิจกรรมร่วมซื้อผลงานการกุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระหว่างวันที่ 8-20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-21.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) ณ โถงชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ภาควิชาทัศนศิลป์
 
ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]