เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม FRIENDS 3rd Partner Meeting ณ กรุงพนมเปญ และจังหวัดสวายเรียง ราชอาณาจักรกัมพูชา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผู้แทนจากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้แก่ นางสาวศิเรมอร ประทุมทิพย์ หัวหน้างานบริการบุคลากรและความร่วมมือ และนางสาวกัลยกร ชูคันหอม เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม FRIENDS 3rd Partner Meeting ณ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา กรุงพนมเปญ และ Svay Rieng University (SRU) จังหวัดสวายเรียง ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม SWAG Design Contest (SWAG : Stuff We All Get) หรือ การประกวดออกแบบของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ FRIENDS ซึ่งผู้ชนะการประกวด ได้แก่ ตัวแทนจาก Cebu Technological University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสรุปผลการดำเนินงานใน Work Package II เกี่ยวกับ Internalization at Home: From Awareness to Action ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
   1. Workshop European Higher Education in the World ระหว่าง 12-13 มิถุนายน 2563 ซึ่งจัดขึ้นในการประชุม FRIENDS 2nd Partner Meeting ณ Istanbul Aydin University (IAU)  เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
   2. IaH Capacity Building Webinars จัดขึ้น 4 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้หัวข้อ
       (1) Internationalisation of formal curriculum (HU) 
       (2) Global skills development in local contexts (PL)
       (3) Virtual mobility (BG)
       (4) Campus diversity and intercultural engagement (TR)
   3. Round Tables Campus & Curriculum: InterRationalise This! จัดขึ้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Hall of Fame คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมลำดับถัดไปสำหรับ Work Package III และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Intercultural Passport Design” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดทำ IACD MOOC (Intercultural Awareness and Cultural Diversity Massive Open Online Course) และกิจกรรมประกวด Digital storytelling เพื่อคัดเลือกนิสิตผู้ชนะจำนวน 3 คน ของแต่ละ Partner University ในเอเชีย จำนวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 36 คน ไปเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ณ Vanar University for Management สาธารณรัฐบัลแกเรีย ระหว่าง 20 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2563

สำหรับโครงการ FRIENDS นั้น ย่อมาจาก Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement toNurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home หรือ การส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนความเป็นสากล ณ มหาวิทยาลัย เป็นโครงการภายใต้ ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2 ด้าน CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION โดยเกิดจากความร่วมมือของ 16 มหาวิทยาลัย จาก 9 ประเทศ ทั้งฝั่งยุโรปและเอเชีย ได้แก่
   1. Programme Country (PrC - ประเทศเจ้าของโครงการ) จำนวน 4 ประเทศ 4 มหาวิทยาลัย ในยุโรป ดังนี้        
       1.1 Varna University of Management สาธารณรัฐบัลแกเรีย       
       1.2 Budapest Metropolitan University สาธารณรัฐฮังการี       
       1.3 Silesian University of Technology สาธารณรัฐโปแลนด์       
       1.4 Istanbul Aydin University สาธารณรัฐตุรกี   
   2. Partner Country (PC - ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการ) จำนวน 5 ประเทศ 12 มหาวิทยาลัย ในเอเชีย ดังนี้        
       2.1 Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน        
       2.2 Royal Institute of Management ราชอาณาจักรภูฏาน       
       2.3 Svay Rieng University ราชอาณาจักรกัมพูชา        
       2.4 Dewey International University ราชอาณาจักรกัมพูชา        
       2.5 Asia Pacific University of Technology and Innovation มาเลเซีย        
       2.6 Berjaya University College มาเลเซีย        
       2.7 Saint Louis University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์        
       2.8 University of Cebu สาธารณรัฐฟิลิปปินส์        
       2.9 Cebu Technological University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์        
       2.10 Prince of Songkla University (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ราชอาณาจักรไทย        
       2.11 Payap University (มหาวิทยาลัยพายัพ) ราชอาณาจักรไทย        
       2.12 Mahasarakham University (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ราชอาณาจักรไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก : Facebook Svay Rieng University: https://www.facebook.com/SvayRiengU/ Facebook โครงการ FRIENDS: https://www.facebook.com/friendserasmusplus/ Website โครงการภาษาอังกฤษ : http://erasmusplusfriends.eu/  Website โครงการภาษาไทย : https://th.erasmusplusfriends.eu/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์/กัลยกร ชูคันหอม/ผู้เข้าร่วมการประชุม
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 210 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]