เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์  “สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ” 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ" จากเวทีการประกวดสื่อสร้างสรรค์ : สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ พ.ศ. 2562 จัดโดย มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ” นางประไพ อมรศักดิ์ ตัวแทนผู้สูงอายุ อ่านถ้อยแถลงข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อลดวยาคติในสังคม รวมทั้งมีการแสดงของผู้สูงอายุกลุ่มคนรักสุขภาพ แขวงกาวิละ เชียงใหม่

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ" พ.ศ. 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับเปลี่ยนอคติและการเลือกปฏิบัติต่อคนหรือกลุ่มคนด้วยเหตุแห่งอายุหรือวัย โดยเฉพาะวัยสูงอายุที่มักจะถูกมองว่าเป็นภาระ ต้องพึ่งพิง หรือมีภาพลักษณ์ของความทรุดโทรม ในปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ จึงจำเป็นสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อลดวยาคติต่อผู้สูงอายุให้หมดไป ผ่านกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์สั้น บทความ สุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ" โดยเปิดโอกาสและมุ่งเน้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ได้มีส่วนในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ครั้งนี้

ซึ่งมีผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ” พ.ศ. 2562 ดังนี้
ภาพยนตร์สั้น (ความยาวไม่เกิน 10 นาที/ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน)
   - รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล
   - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ เรื่องวันวานและวันนี้ (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
   - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ เรื่อง แก้วตาดวงใจ สูงวัยในชีวิต (โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา)
   - รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ เรื่อง กระจูดที่รัก (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
   - รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ เรื่อง สิ่งที่แม่ไม่เคยลืม (โรงเรียนวิทยานุกูลนารี)

บทความ
   - รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ นายวศิน ศักดิ์ประทีปกร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ นายอติรุจ ดือเระ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
   - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ นายนนทศักดิ์ สีสุดชา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
   - รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ เด็กชายธนพัฒน์ เนียมโพธิ์ (รร.เทศบาล 1 บ้านกลาง ลำพูน)
   - รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ นายณัฐดนัย เผ่าพันธุ์แปลก (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

สุนทรพจน์
   - รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ นางสาวแพรวา ยะวงษา (โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์)
   - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ นายอยุทธ์ ไชยา (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ)
   - รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา (มหาวิทยาลัยมหิดล)
   - รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ นายวีระชน แจ่มจันทร์ (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
ข่าว : จิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 109 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวย...  
   มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื...  
   จิตอาสา 904 มมส ร่วมกิจกรรมโคร...  
   อธิการบดี มมส ร่วมต้อนรับผู้บั...  
   มมส ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานว...  
   มมส จัดประเพณีประชุมเชียร์ออนไลน์ ผ...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่บริเวณหอพัก ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักคึกคัก ผู้ปกคร...  
   มมส เตรียมปรับปรุงก่อสร้างถนนสาย มม...  
   มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ...  
   มมส ติดอันดับ 1 ใน 8 ม.ไทย ใน THE ‘...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]