เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับโลก 2 ปีซ้อน จาก THE World University Rankings 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รักษามาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการติดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2020 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

Times Higher Education World University Rankings 2020 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,400 แห่ง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 19:00 น. ตามเวลา British Summer Time (BST) โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 1001+ ร่วม ในระดับโลก และอันดับ 3 ร่วมระดับประเทศ โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จที่ปรากฏในการจัดอันดับของปีนี้ ส่วนอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ University of Oxford สหราชอาณาจักร และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 601-800 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Times Higher Education เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล และให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ Peer Review และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ Times Higher Education

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกของ Times Higher Education เป็นตารางการจัดอันดับที่วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัย ซึ่งรวมอยู่ในทุกพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้และภาพลักษณ์มุมมองในระดับนานาชาติ โดย THE มีการใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพ 13 ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความสมดุลมากที่สุด ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำมหาวิทยาลัย แวดวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล

โดยการจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดจำนวน 13 ตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย โดยใช้ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้)
  2. ด้านการวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง)
  3. ด้านการอ้างอิง (ผลงานวิจัย)
  4. ด้านรายได้ทางด้านอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้)
  5. ด้านภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและการวิจัย)

ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับ THE World University Rankings 2020 จำนวน 16 แห่ง จากปี 2019 ซึ่งมี 14 แห่ง และ 2 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับเพิ่มเติมคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 1 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 601-800 ของโลก) 
  2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับที่ 1 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 601-800 ของโลก)
  3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 2 ในประเทศ อันดับที่ 801-1000 ของโลก)
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  5. มหาวิทยาลัยสุรนารี (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  13. มหาวิทยาลัยนเรศวร (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)
  16. มหาวิทยาลัยศิลปากร (อันดับที่ 3 ร่วมในประเทศ อันดับที่ 1001+ ของโลก)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม : shorturl.at/kzRVW

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ภาพถ่าย : อภิราม ทามแก้ว
ภาพประกอบ : สุพรรณี นัดสันเทียะ

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 251 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]