เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมกับ สกว. จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน”

วันนี้ (6 กันยายน 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน” ระหว่างวันที่6 - 7 กันยายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 13 นี้ มีหัวข้อหลักคือ “ภูมิภาคนิยม และท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน” โดยมุ่งเน้นการเสวนาอภิปรายความเป็นภูมิภาคและ ความเป็นท้องถิ่นที่ได้วิวัฒนาการไปในโลกที่อยู่เหนือความควบคุมของมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการ ติดต่อสื่อสาร ซึ่งถือได้ว่ามนุษย์ได้มาถึงยุคที่โลกมีความไร้พรมแดนที่เคยแบ่งแยกคนออกจากคน พื้นที่ ออกจากพื้นที่ และวัฒนธรรมออกจากวัฒนธรรม ในความเป็นสังคมภูมิภาคและท้องถิ่นใหม่นี้ ทําให้ เกิดการนิยามใหม่ การตีความใหม่ การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ตลอดจนการสื่อสารแบบใหม่ที่มนุษย์ไม่ อาจหลีกเลี่ยงได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้ให้โจทย์ใหม่ในการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ซึ่งนักวิจัยจะต้องทําความเข้าใจกับปรากฏการณ์เหล่านี้ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 13 จะเป็นเวทีให้นักวิชาการและนักวิจัยทุกระดับได้มานําเสนอมุมมอง อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิจารณาสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการได้ศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 13 ได้รับการตอบรับอันดีจากนักวิชาการ โดยมีผู้ร่วมส่ง บทความเพื่อพิจารณานําเสนอทั้งสิ้น 86 บทความ และบทความทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณา อย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนทั้งสิ้น 70 คน จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีบทความที่ ผ่านการคัดเลือกเพื่อนําเสนอจํานวนทั้งสิ้น 38 บทความ ซึ่งแบ่งเป็นห้องนําเสนอย่อยทั้งหมด 12 ห้อง ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ภายใต้หัวข้อ “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้ พรมแดน” นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นถึงความ เข้มแข็งทางวิชาการ และพลังที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภายในพิธีเปิดรับฟังปาฐกถานำ โดย Prof. Dr. HAYAMI, Yoko Director of Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University หัวข้อ New Regionalism and Localism in the Borderless World สรุปประเด็นโดย อาจารย์ ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง รับชม เฮ็ด-เหล่น-เป็นอีสาน: ละครเวทีอีสานร่วมสมัย – “ป้าย”การแสดงละครภายใต้หัวข้อ “การลอกเลียน โอบรับ ปรับตัว หรือการต่อต้านขัดขืน ในวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย” โดย สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งรับฟังเสวนาหัวข้อ ความเป็นภูมิภาค ความเป็นท้องถิ่น และตัวตนของมนุษย์ในโลกไร้พรมแดน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้เสวนา ดำเนินรายการ โดยอาจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 267 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]