เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม MSU HOMEROOM FESTIVAL

วันนี้ (4 กันยายน 2562) ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ American Corner จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 3 ขึ้นภายใต้ชื่อ MSU HOMEROOM FESTIVAL โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย

กิจกรรมภายในโครงการฯ รับฟังการขับร้องเพลงสากล โดย นายรัฐศาสตร์ บุตรวงศ์ อดีตเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นางสาวสิรินทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษาอังกฤษ และการประกวดร้องเพลง โดยมี Mr. Adam Kissel Bates Mr. Andrew Ronald Cottam อาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 170 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]