เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Award 2019 สาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ รางวัลระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ เลาหวณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ อาจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น เจ้าของผลงาน "เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช รางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ MOST Innovation Award 2019

สำหรับ การจัดงาน RSP Innovation Day 2019 เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น โซนบี ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2019 ขึ้น ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการทำงานร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2019 เชิดชูผู้ประกอบการที่ได้รับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อย่างไรก็ดีภายในงานได้มีการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2019) 2 สาขา ได้แก่ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม และสาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ให้แก่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ได้รับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ซึ่งผลงาน "เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด MOST Innovation Awards 2019 สาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผศ.ดร.จักรมาศ เลาหวณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ อ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น เจ้าของผลงานนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้เร่งการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช ให้เกิดขึ้นในเวลารวดเร็ว โดยไม่ต้องทำการเติมสารเร่ง ปรับสภาพน้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำ และลดแรงงานด้วยหลักการให้น้ำไหลผ่านร่วมกับการบ่มงอกให้เกิดขึ้นในภาชนะเดียวกัน ซึ่งจุดเด่นของผลงานดังกล่าว สามารถเร่งกระบวนการได้เร็วเหลือเพียงแค่ 8 ชั่วโมงเท่านั้น และทำให้ได้สารสำคัญสูง โดยเฉพาะปริมาณกาบาเพิ่มสูงขึ้นถึง 300 เท่า

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (UIC)/FB ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 311 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]