เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (MSU International Education Fair 2019)

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (Mahasarakham University International Education Fair 2019) ขึ้น ณ อาคารบริการนิสิต (ตึกเขียว - กองทะเบียน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีผู้บริหารแต่ละคณะเข้าร่วม มีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนมหาวิทยาลัยจาก ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน และ ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกว่า 200 คน

โครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (MSU International Education Fair 2019) จัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบข้อมูลการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต รวมไปถึงกิจกรรม โครงการต่างๆของกลุ่มงานกิจการต่างประเทศที่มีร่วมกับหน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ การฝึกประสบการวิชาชีพในต่างประเทศ และทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสและช่องทางการในแลกเปลี่ยน ทั้งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 136 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]