เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

วันนี้ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ คุณสุรพงศ์ บำรุงพารา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่อาวุโส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มหาสารคาม และคุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการมอบรางวัลและเงินรางวัล แก่นิสิตสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ และนิสิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นิสิตสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย นายตะวัน เชียงขวาง, นายนิติพงษ์ โพธิ์ศรี, นายทักษ์ดนัย ชราชัย, นางสาวธัญญา ภูผาพลอย, นางสาววิรัลยา สามเชียง, นางสาวอรอนงค์ แสนบุตร, นางสาวสมหฤทัย โพธิ์ศรี, นางสาววชิรินทรา แสนสีมนต์ และนางสาวพิมชนก สุขยิ่ง ทั้งหมดเป็นนิสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คว้ารางวัลชนะเลิศ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ภายใต้โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่13 จากผลงาน “ชุดเพาะฟักปลานิลเคลื่อนที่”

และนิสิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย นางสาวกาญจณาภรณ์ สัพโส, นางสาวสุทธิชา มอไธสง, นางสาวชนิกานต์ ญาณผาด, นางสาวนันทนา กัณหา และนายธีรพงศ์ พงษ์เสือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13 ด้วยผลงาน “เครื่องเขย่าถุงบริจาคโลหิตแบบพกพา” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “พัฒนาเยาวชน” ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตนำความรู้จากในห้องเรียนไปทำประโยชน์เพื่อชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ นิสิตสาขาประมง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจาก คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบรางวัล

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ในการคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13 ในที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 234 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]