เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดค่ายพลเมืองสากล นิสิตไทย- ต่างชาติ ทัศนศึกษาและเยี่ยมเยาวชนในอุปการะศูนย์ Friends of Thai Daughters จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2019 : MSU-GCC 2019) โดยนำ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ รวม 38 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าเยี่ยมครัวเรือนของเยาวชนในอุปการะศูนย์ Friends of Thai Daughters ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2562

โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและร่วมกันรณรงค์แก้ไข มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตชาวต่างชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยในความร่วมมือจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กัมพูชา อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยเยาวชนในอุปการะศูนย์ Friends of Thai Daughters องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ มีการลงพื้นที่ห่างไกลเพื่อสำรวจข้อมูลในบริเวณถิ่นอาศัยของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เข้าเยี่ยมชมบ้านทานตะวันซึ่งเป็นสถานที่ให้อุปการะแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และเข้าเยี่ยมโรงเรียนที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงกำลังศึกษาอยู่ มีการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าว หลังจากที่ได้รับเทคนิคและแนวทางในการจัดทำสื่อสารคดี ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก BBC Thai ที่จัด ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นสื่อกลางที่จะช่วยนำเสนอข้อมูลและสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมไปถึงสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่หลายส่วนงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติกำลังวิตกและพยายามแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป อันจะนำมาซึ่งระดับความเท่าเทียมในสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์แก่ประชากรในหลายๆ ส่วน รวมไปถึงสันติสุขและเสรีภาพแก่มวลมนุษยชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 166 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]