เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต แพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยที่ นายกันตภณ กลีบบัว ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้น) ได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตะหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นด้วยการพระราชทานรางวัล ซึ่งในระยะแรกทรงพระราชทานด้วยพระองค์เองจวบจนบัดนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 6,153 คน มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 4,249 แห่ง

งานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา จึงเป็นงานที่มีเกียรติเป็นสิริมงคลนักศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพื้นฐานที่ดี ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1) การศึกษาเล่าเรียน 2) การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน 3) สุขภาพอนามัย 4) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญ 5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมและผลงานดีเด่น เพื่อให้ได้นักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานควรตระหนักไว้เสมอว่ารางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแลเป็นเกียรติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วไป และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วจะต้องดำรงรักษาคุณความดีนั้นให้มั่นคงสืบไป

ทั้งนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา คือ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในโอกาสต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กองกิจการนิสิต
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 99 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ถ่ายทอดโครงการวิจัย สารสกั...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลก...  
   มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร...  
   มมส เข้าร่วมประชุมหารือ : บทบาทของม...  
   รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการ...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ ...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดแข...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]