เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานในวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีหัวข้อหลักในเรื่อง ยุคสมัยแห่งอัจฉริยภาพ (Intelligent Generation) การพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทำให้นักวิจัยต้องปรับตัวให้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ การประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต จาก 34 สถาบัน ส่งบทความเข้าร่วมกว่า 178 บทความ 10 สาขา

ภายในโครงการฯรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องบิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งรับฟังการเสวนา หัวข้อ ยานยนต์ไฟฟ้า : ศักยภาพและอัจฉริยภาพของประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย/ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณรัช สันติมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ ดำเนินรายการโดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ Refrigeration system for food preservation โดย ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ แนวทางการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาหม้อน้ำอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุวัตร เจริญสุข กรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 169 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]