เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ในหัวข้อ“ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงาน (Cross Cultural) ประจำปี 2562

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ไชยา สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงาน (Cross Cultural) ”

ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์สามารถกำหนดแนวทาง ทิศทาง เป้าหมาย ตามสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจำนวน 60 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 211 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]