เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้นที่ชุมชนฯ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นดูแลตนเอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์ลดปวด” สืบสานภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่น ใช้สมุนไพรท้องถิ่นดูแลตนเองเพื่อบรรเทาปวด

(วันนี้ 18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำอาจารย์ บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทัน จัดกิจกรรม “โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์ลดปวด” ร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลตนเอง เพื่อบรรเทาปวดและส่งเสริมศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ในการบรรเทาปวด

สำหรับกิจกรรมวันนี้ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และประชาชนในชุมชนบ้านทัน ได้ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ลดปวดฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยมี นายทองสูน คำโคตร ปราชญ์ชาวบ้านหรือ “หมอยาพื้นบ้าน” เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ด้วยความสามารถและวิชาทางด้านการรักษาที่สืบต่อกันมาจากครูบาอาจารย์ ถือเป็นปราชญ์ชุมชนด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ได้มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแนะนำวิธีการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลตนเองเพื่อบรรเทาปวด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำในเรื่องการสร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลดปวดจากสมุนไพร โดยใช้หลักศาสตร์และศิลป์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดผลลัพธ์การออกแบบที่มีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว กล่าวว่า สำหรับโครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน โดยได้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาแก่เด็กและวัยรุ่น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตของชุมชน และเกิดผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านทัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่ลูกหลานในชุมชนบ้านทัน และประชาชนทั่วไป ผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างนิสิตกับชุมชน และการเผยแพร่ผ่านสื่อที่เหมาะสม เพื่อสร้างความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ยกระดับ สร้างมูลค่า และสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านทันต่อไป

ด้านนางอุดม โพธิ์สม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ทำให้ตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการใช้สมุนไพรท้องถิ่น ได้รู้สรรพคุณของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด ที่นำมาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เช่น บางชนิดใช้ใบ บางชนิดใช้ราก หรือบางชนิดใช้เปลือก ได้รู้ถึงวิธีการขั้นตอนกว่าจะมาเป็นสมุนไพร ต้องผ่านขั้นตอนในการโขลก สับ หั่น และที่สำคัญทำให้ได้สมุนไพรมาใช้กับตนเอง โดยการใช้สมุนไพรประคบ รักษาบรรเทาอาการปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อีกทั้งได้เรียนรู้วิธีการนวดที่ถูกวิธีและสามารถนำความรู้และวิธีการที่ถูกต้องไปบอกต่อให้กับคนในครอบครัวและคนรอบข้างได้อีกด้วย

อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาน ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า กระบวนการพยาบาลเป็นหลักสำคัญในการนำไปสู่การดูแลสุขภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริม ดูแล ฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผลทางการพยาบาล การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชุมชน พร้อมกับการผสมผสานการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยส่งเสริมสุขภาพนั้น จะอยู่ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ชุมชนเกิดภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถป้องกันโรคได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 274 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]