เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติวเข้ม!! เพิ่มศักยภาพอาจารย์ ร่วมโครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสัตหีบ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการบ่มเพาะนักวิจัยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำผลงานทางวิชาการ สามารถเขียนบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยในปีที่งบประมาณที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 33 คน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 18 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 15 คน

สำหรับโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มาร่วมเวทีเสวนา เรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” พร้อมร่วมเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Dr.Adrian Plant ผู้เชี่ยวชาญกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และนายอุทัย หามนตรี บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 45 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 118 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตใหม่ มมส ผ่านบทพิสูจน์รุ่...  
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน...  
   มมส จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ธ...  
   มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิม...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิการบดีฝ่ายว...  
   มมส จัด FRIENDS Internationalizatio...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการศ...  
   มมส จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิชา...  
   มมส ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพ...  
   มมส จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานา...  
   มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย : เขียนโคร...  
   มมส ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]