เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมเสริมสร้าง ร่วมสมัย" โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร บุคลากร นิสิต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสนี้ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อ่านสารของ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้มอบนโยบาย แนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวแก่ผู้ร่วมงานได้รับทราบ เพื่อนำไปขยายผลทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติร่วมสมัย ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 มีเครือข่ายการวิจัยที่ร่วมจัดอีก 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนะธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ภายในงาน ได้จัดเสวนาในหัวข้อ Trend of the Research in Tourism and Hotel “What/Why and Tourism Research Trend in the New Decade of 4.0” (การท่องเที่ยวคืออะไรและทำไมต้องท่องเที่ยว การทำวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวใน4.0) โดยมี คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย คุณพิเชษฐ์ เวชสุภาพร ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการและจิตวิทยา และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ภายในงาน ได้นำสินค้า โอทอป (OTOP) มาออกร้าน ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชมและเลือกซื้ออีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 255 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]